STADGAR FÖR SVERIGES MURNINGS- OCH PUTSENTREPRENÖRFÖRENING

Antagna vid ordinarie stämma den 11 maj 1989 och extra stämma den 31 augusti 1989. Reviderade den 9 maj 1996, 30 januari 1997, 15 maj 1997, 16 maj 2002, 14 november 2002, 24 maj 2012 och den 23 maj 2013.

§ 1 Namn

Föreningens namn är Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening (SPEF).

§ 2 Säte

Föreningen skall ha sitt säte på den ort, där kansliet är beläget.

§ 3 Ändamål

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening har som medlemmar företag, vilka utför entreprenader i in- och utvändiga putsningsarbeten samt murning.
Föreningen har till ändamål...

  • ...att tillvarataga medlemmarnas intressen och därvid främja fri företagsamhet samt sunda former för affärsuppgörelser.
  • ...att verka för branschens fortbestånd samt för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap kan förvärvas av välkända svenska företag, som kontinuerligt och till väsentlig del av sin verksamhet, med egen anställd personal, bedriver putsnings-, murnings- och fasadarbeten. Som allmän intagningspraxis skall gälla, att sökanden skall ha visat sig kunna uppfylla de krav, som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och i etiskt avseende.

Frågan om medlemskap prövas av föreningsstyrelsen. Vid inval av ny medlem erfordras två tredjedels majoritet av vid styrelsemötet representerade röster.

Vid avgörande förändring av äganderätten till medlemsföretag eller av dess ledning och då anledning finnes anta, att företaget fortsättningsvis ej uppfyller förutsättningarna för medlemskap skall, därest föreningsstyrelsen så beslutat, eller om fråga uppkommit från enskild medlem, fråga om medlemmens fortsatta medlemskap upptagas till omprövning.

Det åligger medlemsföretaget...

  • ...att i sin verksamhet främja föreningens syften och följa de beslut, som stämma och föreningsstyrelse fattar;
  • ...att efter föreningsstyrelsens beslut till föreningen lämna uppgifter för bedömning av företagets ekonomiska ställning och verksamhet.

Till hedersledamot kan, på förslag av föreningsstyrelsen, föreningsstämma utse person som på ett umärkande sätt främjat föreningens verksamhet och mål.

Hedersledamot äger inte rösträtt i föreningen.

Hedersedamot är medlem på livstid.

§ 5 Avgifter

Medlemsavgifter till föreningen är inträdesavgift och årlig avgift, vilken senare utgår dels som fast och dels som rörlig avgift. Därutöver kan, om stämman så beslutar extra uttaxering ske för speciella ändamål.

Avgifternas storlek samt principerna för dess beräkning fastställs av förenings-stämman. För beslut om avgifterna erfordras, att det antages av minst två tredjedelar av de röster, som i frågan vid tillfället avgives.

För nytillträdande medlemsföretag utgår den årliga avgiften från och med det kvartal, varunder inträde vinnes. Avgiften proportioneras med hänsyn till den tid vilken avgift skall erläggas. Någon proportionering av den fasta avgiften skall ej ske.

Avgifterna till föreningen skall inbetalas på de tider som föreningsstyrelsen fastställer.

Försummar medlemsföretag att i rätt tid erlägga förfallna avgifter eller eljest beslutade uttaxeringar äger föreningsstyrelsen rätt att vidta rättsliga åtgärder för beloppens indrivning eller förfara i enlighet med paragraf 10 i dessa stadgar.

Hedersledamot erlägger eventuell årsavgift i enlighet med förenings-stämmans beslut. Årsavgiften skall vara av symbolisk art. Förslag enligt sstyrelsemöte 1994-04-20, 100,-*

(*Den eventuella avgiftens storlek överlåts till stämman att fatat beslut om)

§ 6 Föreningsstämman

Ordinarie stämma hålls årligen före den 1 juni.

Extra stämma hålles då föreningsstyrelsen, föreningens revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så begär.

Föreningsstyrelsen bestämmer tid och plats för stämman.

Kallelse till ordinarie stämma skall ske genom brev, som skall avsändas minst fjorton dagar före stämman.

Till extra stämma utfärdas kallelse inom samma tid. Dock kan kallelse till sådan stämma, för ärenden som fordrar skyndsam behandling, äga rum med kortare varsel om föreningsstyrelsen anser så nödvändigt.

Ordinarie stämma är beslutmässig, när minst hälften av medlemsföretagen är företrädda.

Extra stämma är beslutmässig, när minst hälften av medlemsföretagen är företrädda eller lämnat fullmakt till annat medlemsföretag. Ingen får därvid företräda mer än en röst utöver sin egen.

Varje medlemsföretag äger en röst. Medlemsföretag, som underlåtit att i föreskriven ordning erlägga avgifter till föreningen äger ej rösträtt.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängd
3. Val av två justeringsmän för dagens protokoll
4. Fråga om stämman blivit behörigen kallad
5. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse med balansräkning och resultaträkning samt revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen och verkställande direktören (om föreningsstyrelsen utsett sådan)
7. Fastställande av budget
8. Fastställande av föreningsavgifter
9. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter (utöver ordföranden) och suppleanter för tiden intill nästa ordinarie stämma
11. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av två revisorer jämte suppleanter, varvid en revisor och en suppleant skall vara auktoriserad
13. Val av ledamöter i valnämnd
14. Ärende, som av föreningsstyrelsen underställts stämman
15. Ärende, som av enskilt medlemsföretag senast den 1 april hos förenings-styrelsen skriftligen anmälts.

Minst åtta dagar före ordinarie stämma skall verksamhetsberättelse med balans-räkning och resultaträkning, revisorernas berättelse samt förteckning över de ärenden, som därvid skall förekomma, genom föreningsstyrelsens försorg tillställas medlemmarna.

Ärende, som ej varit upptaget på förteckningen, må ej utan alla närvarande medlemmars samtycke vid stämman företagas till avgörande, om detta ej omedelbart föranleds av verksamhetsberättelsen, balansräkningen eller revisions-berättelsen eller står i omedelbart samband med ärende, som finns upptaget på förteckningen.

Vid extra stämma skall i kallelsen angivas de ärenden, som skall förekomma. Annat ärende må ej avgöras vid sådan stämma.

All röstning verkställs öppet, om sluten omröstning ej begärs. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Detta gäller inte vid val och sluten omröstning, då utslaget avgörs genom lottning.

Vid föreningsstämma skall föras protokoll som justeras av stämmans ordförande och två för tillfället utsedda justeringsmän.

§ 7 Valnämnd

En valnämnd bestående av två ledamöter med personliga suppleanter utses av ordinarie stämma. Vid förfall för ledamot inkallas suppleant. Valnämnden utser inom sig ordförande.

Det åligger valnämnden att för val vid stämma upprätta och förelägga stämma förslag till val av styrelseledamöter med suppleanter och revisorer med suppleanter samt eljest vid stämma förekommande val i föreningen.

§ 8 Föreningsstyrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt högst fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Om föreningsstyrelsen tillsatt verkställande direktör är denne självskriven ledamot av styrelsen.

Styrelsens ordförande utses av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga funktionärer som behövs för föreningens förvaltning.

Ordföranden samt övriga styrelseledamöter och suppleanter utses för en tid av två år, om inte stämman beslutar annorlunda. Hälften av ledamöterna och suppleanterna avgår varje år. Avgående ledamöter och suppleanter kan återväljas.

Avgår ordinarie styrelseledamot under mandattiden träder suppleant med kortast kvarvarande mandattid i dennes ställe till nästa stämma, då kompletteringsval sker. Avgår suppleant under mandattiden sker kompletteringsval vid nästa stämma.

Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Kallelse skall jämväl utfärdas om det påkallas av minst tre ordinarie ledamöter av styrelsen.

Styrelsens suppleanter skall underrättas om styrelsemöten och äger rätt att deltaga i desamma. Dock utan rösträtt i beslutsfrågor.

Vid förfall för ordinarie ledamot kallas först suppleant med kortast kvarvarande mandattid. Denna äger då rösträtt och inträder som ledamot i den ordinarie ledamotens ställe.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, varom de flesta närvarande förena sig, vid lika röstetal den mening som biträdes av sammanträdets ordföranden.

Vid föreningsstyrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av sammanträdets ordförande och två för tillfället utsedda justeringsmän.

§ 9 Förvaltning

Det åligger föreningsstyrelsen att leda föreningsverksamheten i enlighet med dessa stadgar, gällande lag och författning samt vedertagen praxis.

Föreningsstyrelsen skall:

  • på ordinarie stämma framlägga redogörelse för sin förvaltning under det föregående verksamhetsåret, jämte revisorernas utlåtande däröver;
  • verkställa av föreningsstämman fattade beslut;
  • arbeta för främjandet av föreningens syften;
  • sörja för att föreningen har en tillfredställande organisation och att föreningens bokföring noga fullföljs samt att medlemsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt liksom att behörig kontroll häröver finns.

Föreningsstyrelsen äger besluta på föreningens vägnar i alla ärenden, såvida inte annat bestämts i dessa stadgar eller av föreningsstämman.

Styrelsen äger handla på föreningens vägnar i förhållande till tredje man samt företräda föreningen inför domstolar och myndigheter.

Föreningsstyrelsen äger rätt att för föreningens löpande verksamhet tillsätta och entlediga verkställande direktör samt därutöver erforderlig kanslipersonal. Dock skall fråga om fast anställning av personal principiellt avgöras av ordinarie stämma.

Styrelsen äger befullmäktiga verkställande direktören eller annan att själv eller genom av honom befullmäktigat ombud söka, kära och svara för föreningen samt föra dess talan i övrigt ävensom att teckna föreningens firma.

Om beslut eller åtgärd inom föreningen anses böra komma till allmänhetens kännedom, må meddelade därom endast lämnas genom föreningsstyrelsen eller verkställande direktören.

§ 10 Uteslutning och uppsägning

Medlemsföretag som bryter mot dessa stadgar eller stämmans beslut, resterar med avgifter eller på annat sätt genom sitt handlande skadar föreningens intressen, kan uteslutas genom beslut av föreningsstyrelsen, som därvid även kan fastställa villkor för medlemskapets upphörande.

För beslut om uteslutning fordras, att minst tre fjärdedelar av föreningsstyrelsens samtliga ledamöter är ense därom.

För beslut om uteslutning vid fråga som hänskjutits till stämma fordras, att beslutet antas av minst tre fjärdedelar av de röster som i frågan vid tillfället avges.

Vid beslut i nämnda frågor tillämpas sedvanliga jävsregler.

Medlemsföretagets utträde på egen begäran må äga rum endast vid slutet av kalenderår. Anmälan därom skall föras skriftligt senast den 31 oktober samma år.

Medlemsföretag, som utträder eller uteslutes, äger ej återfå inbetalade avgifter eller bidrag, ej heller någon del av föreningens tillgångar.

§ 11 Praxis

Hedersledamot har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet samt kan enligt styrelsens beslut inbjudas att delta i möten och andra sammankomster, som ordnas för medlemmarna.

Logikostnader (eventuellt också reskostnader) för hedersledamots deltagande i föreningsstämma och andra arrangemang i anslutning till stämman bestrids av föreningen.

§ 12 Tvist

Tvist mellan medlemsföretag å ena sidan och föreningen å andra sidan avgörs av två skiljemän, dock att, om enighet om tredje skiljeman inte kan uppnås, denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.

§ 13 Stadgeändring eller föreningens upplösning

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras, att beslutet fattas på två på varandra följande föreningsstämmor, den senare minst en månad efter den förra,lösning och att beslutet på båda stämmorna antages med minst tre fjärdedelar av de röster, som i frågan vid tillfället avgives. En av dessa stämmor skall vara ordinarie stämma.

Med det undantaget att båda stämmorna skall vara ordinarie föreningsstämmor gäller samma beslut för föreningens upplösning.

I samband med beslut om upplösning av föreningen skall den senare stämman med enkel röstövervikt besluta hur man skall förfara med föreningens tillgångar.

© SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis