Isolermaterial kan vara farligt avfall

Exempelvis cellplast i markskivor, väggar mm kan innehålla CFC. Byggmaterial som innehåller CFC klassas som farligt avfall vid rivning.

Allt avfall med en CFC-halt över 0,1 procent ska betraktas som farligt avfall (förord­ning (EG) nr 1272/2008). Det ska identifieras, sorteras, hanteras separat och transpor­teras av entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall. Avfallet ska lämnas till en anläggning som har tillstånd för att ta hand om det.

De två vanligaste isolermaterialen med CFC är PUR (polyuretan) och XPS (expanderad polystyren) De är ofta fastsatta på eller inneslutna i andra material.

Vid rivning
Isoleringsmaterial innehållande CFC ska hanteras separat och varsamt så att materialet inte bryts sönder. Sanering av material som sitter dolt kan behöva göras i om­gångar allteftersom de byggdelar som döljer materialet demonteras.

Grundregeln är att lämna CFC-haltigt avfall för destruktion.
Deponi ska undvikas eftersom CFC då läcker ut till miljön.

 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis