Myresjöhusfallen – hur kan de komma att påverka byggbranschen?

I konsumentsammanhang är det i och med domen klart att om en entreprenör väljer en metod eller ett material som i efterhand visar sig inte alls fungera för avsett ändamål så är det ett fel i entreprenaden. Om detsamma gäller utanför konsumentförhållanden är inte lika självklart. Även i kommersiella sammanhang har ju beställaren rätt att förvänta sig att få en byggnad eller anläggning som fungerar.

Men i arbeten mot konsument kan vi inte längre säga att vi inte har ett ansvar för s.k. utvecklingsfel utan här måste vi ta vårt ansvar och se till att nya metoder prövas mer ordentligt innan de släpps ut på marknaden. Är man osäker så är det bättre att välja en dokumenterat beprövad metod.

Slutligen bidrar domarna till vissa klargöranden vad gäller resonemanget vad som ska anses vårdslöst. Här förklarar domstolen tydligt att man måste göra en bedömning i det enskilda fallet och att det som påverkar bedömningen är felets art och vilka som är parter. Det kan alltså vara skillnad om beställaren är konsument eller inte. Vissa resonemang från domen kommer man nog ändå kunna se i många tvister framöver både vad gäller kommersiella tvister och konsumenttvister. Den fråga som då kan vara av särskilt intresse är om den påstått ansvariga parten gjort några kontroller eller inte av vald metod eller valt material. Vilka kontroller som behöver göras ger domen inget svar på men att inte ha gjort någon kontroll alls ansågs i vart fall i den aktuella situationen vara vårdslöst.

 

Läs mer Blått cirkulär nr 1-2016: Myresjöhusfallen – hur kan de komma att påverka byggbranschen? >>

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis