Om SPEF

Intressemodell för SPEF:s medlemmar.

Beställare är oftast fastighetsägare såsom egnahemsbyggare eller kommunala fastighetsbolag. Även företag inom byggnation (ex. SKANSKA, NCC eller Peab) kan agera som beställare åt ett medlemsföretag.

Föreskrivande led till SPEF är exempelvis arkitekter och konsulter inom byggkonstruktion.

Stat och myndighet påverkar hela processen genom lagar och regler för byggnation.

Underentreprenörer är företag som (beroende av entreprenadform) indirekt deltar i affären gentemot beställaren.

SPEF - är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet med en omsättning på ca 2,2 miljarder kronor.

Gemensamt för medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar.

Föreningens ändamål

SPEF ska tillvarata medlemmarnas intressen och främja fri företagsamhet med sunda former för affärsuppgörelser. Vidare skall organisationen verka för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende. Detta finns beskrivet i föreningens stadgar

SPEFs styrelse består av förtroendevalda personer på en uppdragstid om 1-2 år. Under styrelsen verkar tre kommittéer (medlems-, tekniska- och utbildningskommittén) vars verksamhetsplaner syftar till att praktiskt omvandla styrelsens uppdrag gentemot medlemsföretagen.

Detta sker bl a genom

  • medverkan i utveckling av arbetsmetoder, maskinell utrustning och hjälpmedel
  • kontinuerligt erfarenhetsutbyte med leverantörer av puts och murningsmaterial
  • bevakning av myndigheters agerande i frågor, som rör branschen
  • medverkan i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa (CEN) och i Sverige (HusAMA)
  • samarbete med andra branschföreningar/organisationer i gemensamma frågor
  • utbildning av medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet och information
  • internkonferenser för medlemmarna
  • förhandlingar med leverantörer av puts, murningsmaterial m m för medlemsföretagens gemensamma intressen
  • marknadsföring av SPEF och dess medlemsföretag
© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis